Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 1. Ondernemer: Dit verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 2. Consument: Dit verwijst naar een natuurlijke persoon die geen activiteiten uitvoert in het kader van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 3. Overeenkomst op afstand: Dit is een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen op afstand om producten en/of diensten te verkopen.

 4. Communicatiemiddelen op afstand: Dit verwijst naar middelen waarmee een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat de consument en ondernemer fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

 5. Bedenktijd: Dit is de periode waarin de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

 6. Herroepingsrecht: Dit is het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 7. Dag: Dit betekent een kalenderdag.

 8. Duurtransactie: Dit is een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of uitvoering in de tijd is verspreid.

 9. Duurzame gegevensdrager: Dit is een medium waarmee persoonlijke informatie kan worden opgeslagen op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de consument worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van de algemene voorwaarden bij de ondernemer en dat ze op verzoek kosteloos worden verstrekt.

 3. In geval van een elektronisch gesloten overeenkomst kunnen de algemene voorwaarden via elektronische weg aan de consument worden verstrekt op een manier die de consument in staat stelt deze op een duurzame gegevensdrager op te slaan. Als dit niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek kosteloos elektronisch of op andere wijze worden verstrekt.

 4. Als er naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de voorwaarde die voor hem het gunstigst is.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geldt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.

 2. Het aanbod bevat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief informatie over prijzen, leveringskosten, de totstandkoming van de overeenkomst, het herroepingsrecht, betalingswijzen, en andere relevante informatie.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod accepteert en aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij anders bepaald in lid 4.

 2. Bij elektronische overeenkomsten zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en een veilige webomgeving te bieden. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die relevant zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

 4. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, kan de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument heeft na ontbinding nogmaals 14 dagen om het product terug te sturen.

 2. Bij de aankoop van diensten heeft de consument gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 3. De consument kan het herroepingsrecht uitoefenen door het modelformulier voor herroeping in te vullen en naar de ondernemer te sturen, of door op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken dat hij de overeenkomst wenst te ontbinden.

 4. De ondernemer zal na ontvangst van de ontbinding onverwijld alle ontvangen betalingen van de consument, inclusief de leveringskosten, terugbetalen, met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaardlevering. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor zijn rekening.

 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 8: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 9: Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

Artikel 10: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.

 2. Het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, wordt als plaats van levering aangemerkt.

 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument daarvan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 11: Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Als is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand zijn.

Artikel 12: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 3. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15: Intellectuele Eigendom

De Klant erkent volmondig dat alle rechten op intellectuele eigendom met betrekking tot de getoonde informatie, communicaties, of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website in handen zijn van Orakl, haar leveranciers, of andere wettige eigenaren.

Artikel 16: Persoonlijke Gegevens

Orakl zal de persoonlijke gegevens van de Klant enkel verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Hierbij houdt Orakl rekening met de relevante privacyregels en wetgeving.

Orakl®

Nobelstraat 19
7131PZ Lichtenvoorde
Nederland

hello@orakl.nl

KVK: 88225968
BTW: NL004565525B33

×